1. A titkos�r�s puzzle

 • A titkos�r�ssal kapcsolatban Julinak lesz egy-k�t j�tan�csa.
 • �rdemes megfogadni az irodalomt�rt�n�sz tan�cs�t, �s felkeresni a k�nyvt�rost. K�dot nem ad, seg�ts�g�vel k�nnyebb a titkos�r�s megfejt�se.

>>> Vissza a tartalomhoz!


2. Az Istenes pince (JI)

 • Az Istenes pinc�re G�rdonyi az egyik level�ben utal - ezt elolvashatjuk a J�mbor-dokumentumok k�z�tt.
 • Vizsg�ljuk meg a pince h�ts� traktus�t is, s�t�ljunk a sorok k�z�tt.
 • Keress�k a ponto(ka)t a falon, ahol "t�l s�t�t van". Vegy�k el az �g� gyerty�t az asztalr�l, �s keress�k fel �jra ezeket a helyeket.

>>> Vissza a tartalomhoz!


3. A Merk�r-puzzle (JV)

 • Merk�rral kapcsolatban a legfontosabb inform�ci�kat az irodalomt�rt�n�sz adja, de �rdemes ell�togatni a L�ceum �p�let�ben l�v� Csillgd�ba is.
 • Ha G�rdonyi azt �ll�tja, hogy az �t�s sz�m� jelre Merk�r vigy�z, nem biztos, hogy egyetlen Merk�rral kapcsolatos dolog maga az �rz�.
 • A Merk�rhoz kapcsol�d� t�rgyakr�l �rdemes k�rdezni Iza n�nit is a G�rdonyi h�zban.
 • A pesti keresked�h�z ker�lt G�rdonyi-hagyat�k felkeres�s�ben Juli lehet a seg�ts�g�nkre. Ha nincs a munkahely�n, pr�b�ljuk meg felh�vni.
 • Ahhoz, hogy az �t�s sz�m� (�s a tov�bbi) Jumurdzs�k-�zeneteket meg�rts�k, meg kell ismerj�k az els�t, amelyre G�rdonyi az egyik J�mbor-f�le dokumentumban utal. A helysz�nen ne el�gedj�nk meg egy ked�lyes cseveg�ssel, der�ts�k fel a legeldugottabb, legs�t�tebb helyeket is.
 • Juli nyomoz�si eredm�ny�nek egyetlen hi�nyoss�g�ra szint�n Bakonyi Kl�ra kisasszony vil�g�that r� - � megadja a k�vetkez� helysz�n c�m�t.
 • A r�gis�gkeresked�n�l figyelmesen olvassuk el a Hauser-bejegyz�seket, majd pr�b�ljuk felkutatni a t�rgyakat a boltban. Vajon melyek tartalmaznak utal�st Merk�rra?
 • Ha a Merk�rral kapcsolatos �sszes jelent�st figyelembe vessz�k, esz�nkbe juthat a higany (mercurius / mercury) is.
 • A G�rdonyi m�zeumban kapott prospektus pontosan mutatja a h�z helyis�geit. Nem is lehetne jobb eszk�z, hogy a Merk�r-t�rgyak �ltal meghat�rozott helyet lokaliz�ljuk. (Figyelem: a n�gyzeth�l� szemeinek k�zep�be �s ne a metsz�spontokra klikkelj�nk!)
 • SPOILER! - N�gy t�rgyat keres�nk. H�rom ebb�l a r�gis�gkeresked�n�l tal�lhat� (Merk�r szobor sz�rnyas l�btorz�ja, Merk�r jellel ell�tott k�rtyacsomag, Hermes t�pus� �r�g�p), egy pedig a G�rdonyi h�zban (higanyos h�m�r�). Ut�bbi az ajt�t�l k�zvetlen�l balra, a szekr�nyek k�z�tt keresend� (sz�ma is van a prospektusban), az �r�g�p a k�t els� jobboldali ablak k�z�tt volt (a kutya szobor hely�n) a dolgoz�szob�ban, ugyanitt, a jobb h�ts� sarokban, a kis kamraajt� sark�ban �llt a sz�rnyas szobor t�red�k, a festett ajtaj� szekr�nyt pedig a fest��llv�ny k�zel�ben keress�k.
 • Ha megvan a metsz�spont, amelyet Jonathan be is karik�z a prospektuson, keress�k meg a helyet a val�s t�rben is.

>>> Vissza a tartalomhoz!


4. A Csonka M. puzzle

 • Tal�n Julinak ism�t van �tlete...
 • Reggel l�tsz�lag semmilyen seg�ts�g nem �rkezik, de a filmbej�tsz�sokban tan�i lesz�nk egy olyan k�rnyezeti v�ltoz�snak, amely a lehet� legnagyobbat seg�t a rejt�ly megold�s�ban.
 • Julinak mes�lj�k el a felfedez�s�nket. Cser�be elmondja hol van, amit keres�nk.
 • Besz�lj�nk a torony�r le�nnyal �s menj�nk fel a toronyba.
 • Olvassuk el figyelmesen az inform�ci�s t�bl�t, �s ak�r ism�t menj�nk fel a toronyba a t�j�koz�d�s v�gett.
 • Ha Jumurdzs�k csak olyan helyeken hagyhatott �zenetet, amelyek a t�r�k korban is l�tezhettek, �s ezeket az �zeneteket G�rdonyinak c�mezte, aki a sz�zadel�n �lt, olyan �p�leteket kell tal�lnunk (7D pince), amely mind a k�t korban �llt (�s feltehet�en most is �ll). Hol l�ttuk ilyen �p�letek list�j�t?
 • V�s�roljunk be az �rusn�l: a legfontosabb, hogy t�vcs�vet �s egy faminaretet vegy�nk (az okarina �s a k�nyv felesleges plusz kiad�s).
 • J�mbor Zsigmond t�rk�p�n haszn�ljuk a faminaretet, hogy a gyertya seg�ts�g�vel megsz�rve l�ssuk az �p�leteket. Ne felejts�k el, amit az inform�ci�s t�bla mondott a minaret oldalainak sz�m�r�l �s a kapuk elhelyezked�s�r�l.
 • Ha d�l fel� a hetedik oldal fel�l n�zz�k a v�rost (a minaret �rny�ka arra mutat), akkor az �tba es� �p�letre r�kattinthatunk a t�rk�pen. Megvan a helysz�n, ahol a k�vetkez� �zenet v�r.

>>> Vissza a tartalomhoz!


5. A kemence-puzzle (JII)

 • �rdekl�d�st sz�nlelve a h�z ir�nt, k�redszkedj�nk le a pinc�be. Csenj�k el a haszn�laton k�v�l l�v� l�mp�t (iz�...), valamint a kis lakatkulcsot a p�rk�nyr�l. Olvassuk el a hi�nyos �zenetet a kemenceajt�n, amelyr�l hi�nyzik a retesz.
 • Alkudjunk meg a r�gis�gkeresked�vel, tal�n m�giscsak fontos lehet az a l�da, amely olyan nagyon "�resnek t�nik" - a besz�lget�s ut�n a kulccsal r� kell kattintanunk a l�d�ra.

>>> Vissza a tartalomhoz!


6. A t�r�k s�rk� puzzle (JIII)

 • Pr�b�ljunk a kapucseng� haszn�lata - �s n�h�ny apr� hazugs�g - �ltal bejutni a h�zba.
 • Figyelmesen hallagasuk a kisfi� �ltal benyomott gombok hangj�t. Seg�ts�gk�nt n�ha �jra j�n �s megism�tli.
 • Ne f�lj�nk, ha teljesen s�keteknek �rezz�k magunkat: egy bizonyos id� eltelte ut�n Jonathan fej�b�l kipattan a szikra, �s megoldja a rejtv�nyt.
 • Odabent sz�ks�g�nk lesz egy t�rgyra, amit a minaret t�v�ben v�s�roltunk.

>>> Vissza a tartalomhoz!


7. A talizm�n puzzle (JIV)

 • Czifra tan�r �r seg�t �rtelmezni az �j �zenetet. Keress�k fel az �ltala aj�nlott helyeket. A V�rban egyel�re nem sok bab�r terem, de Tetemv�rn�l �rdemes a f�ben is keresg�lni...
 • Juli telefonja j�kor �rkezik: m�r van �rtelme visszamenni a V�rba, de fontos r�szletek der�lnek ki a csal�di �nnep kapcs�n is.
 • Egyenes �ton, f�nyes nappal nem lehet bejutni az �rz�tt, nem l�togathat� ter�letekre. Ha sz�ks�ges, bizony m�s megold�st kell tal�lni.
 • Juli ugyan nincs bent az irod�ban, de ha bemegy�nk �s besz�l�nk a koll�gan�j�vel, kedvez� lehet�s�g ad�dik...
 • A tetemv�rn�l �s a J�mbor lak�sban felvett k�t fontos t�rgyra is sz�ks�g�nk lesz, hogy a kulccsal a birtokunkban megpr�b�ljunk �jszaka bejutni a V�rba. SPOILER! - A cs�kly�t �s k�telet illessz�k �ssze az inventoryban.
 • A villanykapcsol�t az asztal jobb sz�l�n keress�k.

>>> Vissza a tartalomhoz!


8. Boldogi nyom�ban / c�mer puzzle

 • Vajon ki tudhat a legt�bbet egy r�gen �lt egri emberr�l?
 • A szarvask�i kiruccan�s ut�n �rdemes bet�rni a Senator h�zba - k�rdezz�k a recepci�st.
 • Keress�k fel a k�t �j helysz�nt, majd taxizzunk el ism�t Szarvask�re, tal�n haza�rt m�r a h�z ura.
 • Keress�k fel a m�r ismer�s helysz�nt, ahol m�g nyom�ra bukkanhatunk a r�gi hord�knak.
 • A c�merrel kapcsolatos k�rd�sek miatt ism�t keress�k fel a szarvask�i h�zat. (A k�l�n�s vers automatikusan feljegyz�sre ker�l a Jegyzett�mbbe.)
 • A villanykapcsol�t az asztal jobb sz�l�n keress�k.
 • A c�mertannal kapcsolatban a legt�bb seg�ts�get a kedves, tud�l�kos k�nyvt�rost�l kaphatjuk.
 • A vers �rtelmez�se �s a c�mertan-rejtv�nyasztal bal als� sark�ban el�rhet� heraldikai k�nyv seg�ts�g�vel kell �ssze�ll�tanunk a c�mert. N�h�ny inform�ci� a versb�l kih�mozand�, de vannak olyanok is, amelyek a t�rv�nyszer�s�gek alapj�n sz�molhat�k ki.
 • SPOILER! - A c�mer egy cs�csk�s talp� pajzs, amely h�rom r�szre van osztva (s�tor form�ban), k�z�pen k�k, a k�t fels� sark�ban ez�st (feh�r). A k�k mez�be egy nagy t�mad� �ll�sban l�v� oroszl�n ker�l, kez�ben szably�val, a feh�r mez�kbe szimmetrikusan k�t kis z�rt hord�. Sz�rke, cs�r�s, balra n�z� sisakj�n koron�ban a kivont szably�s oroszl�n t�r vissza, a lel�g� fodros takar� pedig szint�n k�k-ez�st(feh�r). A pajzs egy f�m r�sszel kieg�sz�l� talapzaton �ll, alatta egy S-alakban k�gy�z� tekercs, k�t oldal�n pedig k�t v�r�s koszor�t visel� vadember, kez�kben buzog�nnyal.
 • A hord�val haza�rv�n s�t�ljunk be a sz�llod�ba.

>>> Vissza a tartalomhoz!


9. G�rdonyi rejtv�nyei

 • Az izgalmas �jjel, �s a nem kev�sb� izgalmas reggeli jelenetek ut�n keress�k fel azt a helyet, ahol v�lhet�en a legt�bb eml�k tal�lhat�, amely G�rdonyi szem�ly�hez k�thet�. �rdemes besz�ln�nk a feltev�seinkr�l.
 • A titkos�r�sos dokumentumok m�r k�nnyen megfejthet�k, hiszen gondosan elraktuk a k�dk�szletet. Kombin�ljuk ezt a s�rga pap�rokkal.
 • A k�nyvek �gy�ben besz�lj�nk a k�nyvt�rossal.
 • Keress�k fel a m�r ismer�s helysz�nt, ahol m�g nyom�ra bukkanhatunk a r�gi hord�knak.
 • Az �gyn�k pofonjai �gy ker�lhet�k el, ha akci�ink el�tt elmegy�nk a L�ceumba, �s a Camera Obscura szerkezet�vel felder�tj�k, hol j�r az �ld�z�nk, vagy "gyalog" k�zleked�nk, ahov� csak tudunk.

>>> Vissza a tartalomhoz!


10. Az �t k�nyv rejtv�nye I. - "A halottakon �t vezet az �t."

 • �rdemes m�sokat is megk�rdezni a "n�met cs�sz�rr�l, akit Egerben temettek el", de csak akkor, ha szeretj�k, ha bolondnak n�znek. Czifra tan�r �r is ezt teszi, de az�rt r�vezet a megold�sra...
 • J�rjuk be figyelmesen az �j helysz�nt �s keress�nk besz�des neveket. Jonathan n�ha helyett�nk is gondolkodik...
 • SPOILER! - Az egykori T�ncsics Boldizs�r nev�b�l vegy�k azt, ami l�that� m�g a s�rk�v�n ('NCSICS), de el� helyezz�k a kisl�ny nev�t, akinek a vezet�kneve n�met(�l) cs�sz�r (VERA). A k�nyvt�rban dikt�ljuk be a k�nvyt�rosnak a VERANCSICS nevet.

>>> Vissza a tartalomhoz!


11. Az �t k�nyv rejtv�nye II. - "�j nyelven besz�l hozz�d."

 • Egyetlen kertet ismert�nk eddig. Ebben kell keresni a torz�t, �s annak h�tulj�n az "�j nyelvet". (Ezeket a karektereket sokfel� l�thattuk m�r a v�rosi s�t�ink sor�n.)
 • A kis kerttel szemben meg kell tal�lnunk a nagy kertet is. Kedves inform�toraink ism�t sz�vesen seg�tenek (mivel Juli nincs ma az irod�ban, �vi megragadja az alkalmat).
 • J�rjuk be a nagy kertet �s keress�k meg a jeleket (a v�rosban elsz�rt jelekkel m�r nem �rdemes foglalkoznunk). Az urn�kkal kicsit bajban lesz�nk, mert el kell d�nten�nk, hogy melyik k�z�l�k az �szak-keleti. Ebben az a r�zt�bla seg�t majd, ami szint�n a sz�k�k�tn�l, az egyik �t torkolat�ban �ll.
 • SPOILER! - Az egyes jelek megfelel� sorrend� �sszerak�sa nyom�n �ssze�ll az egykori csillag�sz neve: SAC-ROB-OSCO. Dikt�ljuk h�t be a Sacrobosco nevet a k�nyvt�rosnak.

>>> Vissza a tartalomhoz!


12. Az �t k�nyv rejtv�nye III. - "N�ha a hi�ny t�bbet �r, mint a b�s�g."

 • Hol fordulhatnak el� publikus helyen olyan latin nyelv� feliratok, amelyekben �rezz�k (ha nem is �rtj�k) a klerik�lis utal�sokat...? V�rosi s�ta k�vetkezik...
 • A j�t�kban a k�vetkez� templomokat kereshetj�k fel: Minorita templom a Dob� t�ren, �s mellette a koll�gium, a cisztercita templom a Sz�chenyi utc�ban, �s szemben a gimn�zium, a Ferences templom a Kossuth utc�ban a k�k h�zzal (kapuk�d-rejtv�ny) szemben, valamint a Bazilika.
 • Ha eddig nem volt, most mindenk�ppen lesz okunk, hogy a magasb�l, a L�ceum terasz�r�l is megcsod�ljuk a v�rost.
 • Valahol ism�t haszn�lnunk kell a sz�nh�zi l�tcs�v�nket.
 • SPOILER! - A hi�nyz� bet�k �s a rejtv�nyben megadott sorrend szerint �ssze�ll az �jabb szerz� neve: C-O-VV-P-E-R, azaz COWPER - dikt�ljuk be ezt a k�nyvt�rosn�l.

>>> Vissza a tartalomhoz!


13. Az �t k�nyv rejtv�nye IV. - "�t vezet a m�v�szet magas mennyorsz�g�b�l..."

 • Hol tal�lkoztunk olyannal, aki v�lhet�en kony�that valamit a zen�hez?
 • A billenty�s masina biztosan a zongor�t jelenti?
 • Ism�t j�l j�het a G�rdonyi m�zeum prospektusa.
 • Olvassuk el felt�tlen�l az ismertet� t�bl�t a Bazilik�ban!
 • SPOILER! - Az �r�g�pen a G-C-E bet�kh�z jobb ir�nyban hozz�sz�molt 3-3-6 bet� szerint az eredm�ny�nk K-N-O. A festm�nyen �s Szent P�lon tal�lt bet�kkel egy�tt (R-R) a v�geredm�ny KNORR neve. Dikt�ljuk be ezt a k�nyvt�rosnak.

>>> Vissza a tartalomhoz!


14. Az �t k�nyv rejtv�nye V. - "A leghosszabb �t."

 • �rdemes egy kicsit s�t�lnunk a minaret k�rny�k�n.
 • Dob� s�rja ugyan rejt�lyes, de nem ez az egyetlen hely, ahol "�rizhet" valamit...
 • A papi pinc�kkel kapcsolatban �vi ny�jthatja a legt�bb seg�ts�get.
 • T�nyleg nem �rdemes vakt�ban nekiv�gni egy labirintusnak. A k�t megtal�lt (�s automatikusan lerajzolt) �bra �sszef�gg�seit kell kital�lni, �s ennek nyom�n elindulni az ismeretlen fel�.
 • Ha valaki k�t rajzban rejtett el valamit, ami egy labirintus ismeretlen hely�re mutat, akkor az egyik val�sz�n�leg a t�rk�p, a m�sik pedig az �tir�ny-jelz�. Melyik melyik...?
 • Egyik �br�t sem szabad �gy n�zni, ahogy az k�zenfekv�. Jusson esz�nkbe pl. hogy a labirintusba egyetlen bej�rat vezet, �s ugyanaz a kij�rat, �s hogy vonalak egym�s mellett nem felt�tlen�l egybef�gg� vonalakat jelentenek.
 • A der�ksz�g� szakaszokb�l �ll� �bra a labirintus t�rk�pe, a bej�rat d�len van (nem a k�z�k, hanem a vonalak mutatj�k a j�ratokat).
 • A h�zfalon tal�lt �bra d�lt vonalai 40db n�gyzetbe �rhat� jelet tartalmaznak. Ezek a jelek h�romf�l�k lehetnek (hiszen erre van sz�ks�g�nk az ir�nymutat�sn�l): el�re, jobbra �s balra.
 • Az �tir�nyt jelz� karakterek

  > jobbra
  < balra
  � egyenesen.

 • SPOILER! - A k�vetkez� karaktereket kell k�vetn�nk a labirintusban:

  � � > � > < < >
  < > � < � < � �
  � > > � < � > �
  < < � � � > < �
  < > � < � > � >

  Teh�t:
  el�re - el�re - jobbra - el�re - jobbra - balra - balra - jobbra
  balra - jobbra - el�re - balra - el�re - balra - el�re - el�re
  el�re - jobbra - jobbra - el�re - balra - el�re - jobbra - el�re
  balra - balra - el�re - el�re - el�re - jobbra - balra - el�re
  balra - jobbra - el�re - balra - el�re - jobbra - el�re - balra

 • SPOILER! - A r�ges-r�gi m�rv�nyt�bl�n az �t�dik szerz� neve: BESSONI - ezt kell bedikt�lnunk a k�nyvt�rosnak.

>>> Vissza a tartalomhoz!


15. A csillag-puzzle

 • Az inventory-ban kombin�ljuk az �sszegy�jt�tt sz�nes deltoidokat �s a csillaglapot.
 • A deltoidok elrendez�s�re G�rdonyi az �t�s sz�m� rejtv�ny�ben ad utal�st, amikor a "d�li csillagot" emlegeti.
 • A d�l nem �gt�jk�nt �rtend� - ha az �ra sz�mlapj�t vessz�k alapul, d�l (XII) �ppen felfel� mutat ugye... Van is egy ilyen sz�mmal megjel�lt deltoidunk. A t�bbi ebb�l k�vetkezik.

>>> Vissza a tartalomhoz!


16. A gy�r�-puzzle

 • Juli sms-eib�l kider�l, hogy id�k�zben visszavitte a gy�r�t a sz�llod�ba. Istv�n elmond�sa szerint �pp j�kor, ugyanis a gengszter�nk j�kora felfordul�st okozott a gy�r�t keresv�n.
 • Ne nyomkodjuk feleslegesen a gy�r�t, b�r annyit az�rt �rdemes kider�teni, hogy tizenk�t l�p�sben tudjuk nyomkodni a csillagokat. Addig az arany Hold egyet-egyet mozdul, majd a tizenharmadik l�p�sn�l visszacsavarodik.
 • Az �t�dik napon �gy indultunk, hogy meg kell tal�lnunk a kombin�ci�t, �s minden bizonnyal k�zelebb is ker�lt�nk a megold�shoz a Csillag-rejtv�ny �ltal. Keress�k a csillag-rejtv�ny �s a gy�r� k�z�ttti �sszef�gg�st.
 • A csillag �t �ga �s az �t csillagocska a hold k�r�l nem lehet v�letlen. �s ha �gy gondolkodunk, akkor az �t sz�ntelen gy�m�ntcsillagnak m�r szinte a sz�n�t is l�tjuk.
 • Hol l�ttunk a deltoidok pasztell sz�neihez hasonl� sz�neket?
 • Ism�t a G�rdonyi h�zban, a falon tal�ljuk a megold�st.
 • A sz�nek teh�t v�rosokat is jel�lnek. A v�rosok sorrendje megad egy sz�nsorrendet is, az pedig megadja a gy�m�ntcsillagok benyom�si sorrendj�t.
 • Hol tal�lkoztunk magyar v�rosok nev�vel?
 • J�mbor Miska b�csi dokumentumai k�z�tt az egyik �r�sban G�rdonyi az utaz�sair�l besz�l. �rdemes feljegyezni a "turn�" �llom�sait.
 • Miskolc, Losonc, J�szber�ny s�rga, Szeged, Nagyv�rad lila, Mak�, Ny�regyh�za k�k, Szabadka, B�k�scsaba, Gy�ngy�s z�ld, Kecskem�t, Debrecen r�zsasz�n� G�rdonyi t�rk�p�n.
 • A sz�nk�d a v�rosok alapj�n:
  r�zsasz�n - lila - z�ld - k�k - z�ld - lila - r�zsasz�n - s�rga - s�rga - z�ld - s�rga - k�k
 • SPOILER! - A gy�r� k�dja a csillagok elhelyezked�se szerint:
  5h - 3h - 12h - 9h - 12h - 3h - 5h - 7h - 7h - 12h - 7h - 9h

>>> Vissza a tartalomhoz!


17. A bomba-rejtv�ny

 • 30lat sz�n + 40lat k�n + 200lat sal�trom sz�ks�geltetik a j� puskaporhoz.
 • A fasz�n k�sz�t�s�hez kell egy z�rt ed�ny, amelybe f�t kell raknunk, majd lefedn�nk �gy, hogy hagyjunk ny�l�st is a tetej�n, de ne engedj�k, hogy a g�zok felnyiss�k a tet�t.
 • Vegy�k fel a l�bost �s a fed�t (az �ggyal szemben l�v� oldalon), a kalap�csot a p�rk�nyr�l (a lej�ratn�l), a patk�sz�get a kisasztalr�l (a bej�rathoz k�zel), a f�t a kemence patk�j�r�l �s a k�vet a kemec�vel melletti m�sik sarokb�l.
 • SPOILER! - Az inventory-ban kombin�ljuk l�bost �s a t�zif�t, majd a kalap�csot �s a sz�get. A kalap�cs-sz�g egy�ttes�vel �ss�nk lyukat a fed�re, �s tegy�k r� azt a l�bosra. R�gz�t�sk�pp kombin�ljuk a marokk�vel. Az eg�sz install�ci�t tegy�k a kemenc�be. S�t�ljunk egyet a pincelak�sban, majd vegy�k ki a l�bost. A l�bos tartalm�t �nts�k az asztalon l�v� mozs�rba, �gy megkapjuk a por alak� faszenet.
 • A puskapor alkot�elemeinek kim�r�se tetsz�leges sorrendben elv�gezhet�. A l�nyeg, hogy minden a kever� ed�nybe, a v�g�n pedig onnan az asztal jobb sz�l�n �ll� nyitott bomb�ba ker�lj�n.
 • A 30 lat fasz�n kim�r�se egyszer�. �nts�k bele a 30-s �vegbe, majd a 30-as �veget vegy�k fel �s �nts�k a tartalm�t a kever�ed�nybe.
 • A 200 lat sal�trom kim�r�se se sokkal bonyolultabb. �nts�nk a sal�tromos ed�nyb�l az 50-es �vegcs�be, majd a marad�kot a kever�ed�nybe. Figyelem: �nts�k vissza az 50 lat sal�tromot a sal�tromos ed�nybe, mert az �vegcs�k kellenek a k�n m�r�s�hez.
 • A 40 k�n m�r�se 80-as, 50-es �s 30-as ed�nyekkel szint�n nem v�szesen neh�z. Addig kell �nt�getni, m�g valamelyik �vegcs�ben �ppen 40 latnyi marad.
 • SPOILER! - Egy a t�bbf�le megold�s k�z�l:

  80 - 00 - 00
  50 - 00 - 30
  50 - 30 - 00
  20 - 30 - 30
  20 - 50 - 10
  70 - 00 - 10
  70 - 10 - 00
  40 - 10 - 30

>>> Vissza a tartalomhoz!